Please check your internet connection...
Fusic Channel : Visit my telegram channel
languages

ای یزید این سر سر عالمین است *** شرمی ز خدا کن این سر حسین است *** قلب مصطفی خون شد فاطمه پریشان شد *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب *** از کینه مزن چوب بر این لب و دندان *** در پیش تو چشم این غمزده *** طفلان بنگر بر یتیمانش بر زینب نالانش *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب *** جز خواندن قرآن جرم او چه باشد *** با قاری قرآن این روا نباشد *** فکر روز عقبا کن یا حیا ز زهرا کن *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب *** ای یزید این سر سر عالمین است *** شرمی ز خدا کن این سر حسین است *** قلب مصطفی خون شد فاطمه پریشان شد *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب *** حسین جان حسین جان حسین جان *** قلب مصطفی خون شد فاطمه پریشان شد *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب *** قلب مصطفی خون شد فاطمه پریشان شد *** آه از دل زینب *** آه از دل زینب


comments